REGULAMIN

Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin,
 2. Akra Terapia Tlenowa – działalność gospodarcza prowadzona przez Agatę Kracińską pod firmą Akra Biuro Rachunkowe ul. Czernika 7 m 25/Akra Terapia Tlenowa, ul. Bartoka 25 Łódź, NIP 7281787336,
 3. Gabinet – gabinet prowadzony przez Agatę Kracińską,
 4. Zabieg – usługa realizowana w Gabinecie przy użyciu komory hiperbarycznej,
 5. Klient – osoba korzystająca lub chcąca skorzystać z Usług w Gabinecie,
 6. Osoba Uprawniona – pracownik lub współpracownik Gabinetu.
 7. Ankieta – ankieta przygotowana przez Agatę Kracińską zawierająca oświadczenia Klienta dotyczące jego stanu zdrowia w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zabiegu oraz braku występowania przeciwwskazań do Zabiegu.

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Zabiegów realizowanych na terenie Gabinetów.
 2. Regulamin jest dostępny dla Klienta w każdym Gabinecie oraz na stronie internetowej www.akratlen.pl.
 3. Umówienie się na Zabieg oznacza akceptację postanowień Regulaminu bez konieczności jego podpisywania.
 4. Zabiegi realizowane są w godzinach pracy Gabinetu, tj. od poniedziałku do soboty w godzinach 8-19.
 5. Na terenie Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek.

§ 2
Warunki i Sposób Korzystania z Zabiegów

 1. Jeden Zabieg trwa od 60 do 80 minut.
 2. W ciągu jednego dnia Klient może skorzystać maksymalnie z dwóch 60 minutowych Zabiegów z zachowaniem minimum 6 godzinnej przerwy.
 3. Cena Zabiegu została określona w cenniku, który jest dostępny w Gabinecie. Klient zobowiązany jest uiścić cenę w całości przed rozpoczęciem Zabiegu.
 4. Przed skorzystaniem z Zabiegu Klient zobowiązany jest wypełnić i podpisać Ankietę. W przypadku osób niepełnoletnich i/lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych Ankietę wypełnia i podpisuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
 5. Z Zabiegu mogą korzystać wyłącznie osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
 6. są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku osób niepełnoletnich i/lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, który ponadto zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa w Zabiegu,
 7. nie znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 8. nie posiadają przeciwwskazań, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu bądź innych powodujących, że skorzystanie z Zabiegu może zagrażać zdrowiu lub życiu Klienta.
 9. Obsługę komory hiperbarycznej prowadzi wyłącznie Osoba Uprawniona.
 10. W trakcie wykonywania Zabiegu Klient zobowiązany jest korzystać z własnego stroju, który został wykonany w 100% z bawełny.
 11. W pomieszczeniu Gabinetu, w którym wykonywany jest Zabieg obowiązuje strefa ciszy.
 12. Przed przystąpieniem do Zabiegu Osoba Uprawniona udzieli Klientowi wszelkich niezbędnych informacji o Zabiegu oraz odpowie na ewentualne pytania Klienta dotyczące jego przebiegu.
 13. W komorze hiperbarycznej znajduje się urządzenie typu interfon, które służy do komunikacji z Osobą Uprawnioną w trakcie Zabiegu.
 14. W komorze hiperbarycznej znajduje się przycisk bezpieczeństwa, którego użycie powoduje natychmiastowe i gwałtowne spuszczenie tlenu z komory. Przycisku tego można użyć wyłącznie w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia Klienta, jeśli wezwanie Osoby Uprawnionej nie jest możliwe.

§ 3
Odmowa Wykonania Zabiegu

 1. Osoba Uprawniona ma prawo odmówić wykonania Zabiegu lub przerwać jego wykonywanie w następujących przypadkach:
 2. jeśli Klient nie przestrzega postanowień Regulaminu,
 3. jeśli Klient dopuszcza się zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego,
 4. jeśli Osoba Uprawniona ma uzasadnione podejrzenie, że Klient znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 5. jeśli Osoba Uprawniona ma uzasadnione podejrzenie, że Klient poświadczył nieprawdę w Ankiecie lub posiada inne przeciwwskazania do wykonania Zabiegu,
 6. jeśli Klient posiada jakiekolwiek wymagalne zadłużenie względem Akra Terapia Tlenowa,
 7. jeśli Klient skorzystał tego samego dnia z zabiegu w komorze hiperbarycznej w innej placówce, lub uzywa innego rodzaju koncentratora tlenu,
 8. jeśli Klient nie uiścił w całości ceny wybranego Zabiegu.
 9. Osoba Uprawniona ma prawo odmówić wykonania Zabiegu do czasu uzyskania przez Klienta pisemnej zgody lekarza, w przypadku jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości czy stan zdrowia Klienta pozwala na przeprowadzenie Zabiegu w sposób bezpieczny dla jego zdrowia i życia.

§ 4
Warunki Rezerwacji

 1. Rezerwacji Zabiegu można dokonywać telefonicznie pod numerem: 603 213 368, mailowo na adres
  e-mail: gabinet@akratlen.pl lub osobiście w Gabinecie.
 2. Przy dokonaniu rezerwacji Klient zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy.
 3. Rezerwację można bezpłatnie odwołać lub zmienić jej termin nie później niż na 24 godzin przed wyznaczoną datą Zabiegu.
 4. W przypadku nieskorzystania z Zabiegu pomimo braku odwołania lub zmiany rezerwacji w terminie, o którym mowa w ust 3 Klient może zostać obciążony opłatą w wysokości 50% ceny Zabiegu. Opłatę, o której mowa w zdaniu poprzednim Klient zobowiązany jest uiścić w terminie 7 dni od dnia, w którym zgodnie z rezerwacją miał odbyć się zabieg, jednakże nie później niż w dniu realizacji kolejnego Zabiegu.
 5. W przypadku jeśli Klient posiada Voucher, o którym mowa w § 9 ust. 1, opłata o której mowa w ust. 4 może zostać pobrana z Vouchera bez dodatkowej zgody Klienta.
 6. W przypadku dwukrotnego nie skorzystania z Zabiegu pomimo braku odwołania lub zmiany rezerwacji w terminie, niezależnie od obciążenia Klienta opłatami o których mowa w ust 5, celem dokonania kolejnej rezerwacji Klient może zostać zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 50% ceny Zabiegu.

§ 5
Obowiązki Klienta

 1. Przed wykonaniem Zabiegu Klient zobowiązany jest poinformować Osobę Uprawnioną o wszelkich chorobach lub innych dolegliwościach, które nie zostały przez niego wskazane w Ankiecie, a które mogą być istotne z punktu widzenia prawidłowej realizacji Zabiegu.
 2. W przypadku wystąpienia u Klienta przed lub w trakcie wykonywania Zabiegu jakichkolwiek niepokojących objawów jak choćby złego samopoczucia czy duszności zobowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Osobę Uprawnioną za pomocą urządzenie interfon zainstalowanego wewnątrz komory.
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Osobę Uprawnioną o wszelkich zauważonych przez niego uszkodzeniach komory hiperbarycznej. Brak takiego powiadomienia skutkuje domniemaniem, że komora hiperbaryczna nie posiadała przed rozpoczęciem zabiegu przez Klienta jakichkolwiek uszkodzeń.

§ 6
Przeciwwskazania Do Skorzystania z Zabiegu

 1. Przeciwwskazaniem do skorzystania z Zabiegu jest wystąpienie u Klienta co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
 2. nieleczona odma płucna oraz choroby płuc z retencją dwutlenku węgla,
 3. przebycie udaru lub zawału w okresie 4 tygodni przed planowanym Zabiegiem,
 4. przebycie szczepienia w okresie 4 tygodni przed planowanym Zabiegiem,
 5. ciąża,
 6. występowanie krwotoków lub drgawek,
 7. schorzenia uszu i zatok,
 8. infekcje wirusowe,
 9. schorzenia i problemy natury psychiatrycznej, w tym w szczególności fobie związane z przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach,
 10. podwyższona temperatura ciała powyżej 37 stopni Celsjusza,
 11. zapalenie nerwu wzrokowego,
 12. stosowanie leków z grupy cytostatyków (np. Doksorubicyna, Bleomycyna, Cisplatinum) oraz leku Mafenide Acetale.
 13. Klient może skorzystać z Zabiegu pomimo posiadania przeciwwskazań, o których mowa w ust. 1 pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody lekarza. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient korzysta z Zabiegu na własne ryzyko.

§ 7
Odpowiedzialność Odszkodowawcza

 1. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie uszkodzenia mienia powstałe w Gabinecie na skutek niezastosowania się do Regulaminu, zaleceń Osób Uprawnionych oraz innych zawinionych działań.
 2. Akra Terapia Tlenowa nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody Klienta powstałe w związku z:
 3. niezastosowaniem się przez Klienta do postanowień Regulaminu lub zaleceń Osób Uprawnionych,
 4. skorzystaniem przez Klienta z Zabiegu pomimo posiadania przeciwwskazań, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, także w przypadku uzyskania zgody lekarza, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu,
 5. poświadczenia przez Klienta nieprawdy lub zatajenia informacji w Ankiecie,
 6. wprowadzeniem w błąd Osoby Uprawnionej co do stanu zdrowia Klienta.
 7. Za wszelkie szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie i/lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszą ich przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni.
 8. Akra Terapia Tlenowa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza miejscem przeznaczonym do ich przechowywania.

§ 8
Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Administratorem danych jest Agata Kracińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akra biuro Rachunkowe/Akra Terapia Tlenowa 92-538 Łódź ul. Czernika 7 m 25 NIP: 7281787336.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych:
 3. zgoda wyrażona w związku z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
 4. realizacja usług i obsługa ich rezerwacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit b RODO),
 5. obowiązujące przepisy prawa dotyczące przede wszystkim kwestii podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 6. ochrona uzasadnionego interesu Administratora w tym przede wszystkim możliwość ochrony przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. profilaktyka zdrowotna w związku (podstawa z art. 9 ust. 2 lit h RODO),
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrona ewentualnych roszczeń (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 9. Cel przetwarzania danych osobowych:
 10. realizacja usługi (zabieg w komorze hiperbarycznej),
 11. zarządzanie realizacją usług,
 12. dokonanie rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 13. obsługa rezerwacji, reklamacji, opinii i zgłoszeń,
 14. obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń,
 15. zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego.
 1. Okres przechowywania danych:
 2. 6 lat w zakresie danych istotnych z punktu widzenia dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
 3. przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 4. Podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku odmowy ich podania Gabinet ma prawo odmówić realizacji usług lub zawarcia umowy.
 5. Dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
 7. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 8. prawo do sprostowania swoich danych,
 9. prawo do usunięcia danych,
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 11. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 12. prawo do przenoszenia danych,
 13. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 14. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 9
Voucher i Promocje

 1. W Gabinecie istnieje możliwość nabycia voucherów na dowolną kwotę pieniężną, które mogą być wykorzystane przez dowolną osobę po okazaniu vouchera. Ważność vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia jego zakupu.
 2. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 3. W Gabinecie istnieje możliwość wykupienia sesji 10 zabiegów w promocyjnej cenie, co zostało szczegółowo opisane w cenniku, który znajduje się w Gabinecie.
 4. Akra terapia Tlenowa może organizować dla klientów także inne promocje według swojego uznania.

§ 10
Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Zabiegu.
 2. Reklamacje wnoszone są na piśmie lub mailowo na adres: gabinet@akratlen.pl.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Akra Terapia Tlenowa.
 4. W przypadku uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do uzyskania zwrotu kosztów Zabiegu, którego reklamacja dotyczy lub skorzystanie z jednego takiego samego bezpłatnego Zabiegu w ustalonym terminie.

§ 11
Postanowienia Końcowe

 1. Akra Terapia Tlenowa ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej www.akratlen.pl oraz w Gabinecie.
 2. W sytuacji gdy korzystającym z Zabiegu jest osoba niepełnoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązania (w tym odszkodowawcze) i obowiązki, o których mowa w niniejszym Regulaminie obciążają także ich przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych.
 3. Za przestrzeganie i prawidłową realizację postanowień niniejszego Regulaminu przez osoby niepełnoletnie i/lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiadają ich przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

Akra

603 213 368

gabinet@akratlen.pl

ul. Czernika 7
92-538 Łódź
("Kiosk")

Jak możemy Ci pomóc?

Służymy Państwu naszym doświadczeniem w zdrowiu oraz biznesie! Nasze doświadczenie przekłada się na kompleksowe wsparcie dla całej rodziny.

©2024 Akratlen - Wszelkie prawa zastrzeżone